villa082

Vores primære opgave

Skolen for Musik og Teaters primære opgave, er at skabe et miljø, hvor unge 13 – 18 årige med svære psykosociale – og indlæringsmæssige vanskeligheder kan rummes. Et miljø hvori det er muligt at skabe og fastholde udviklingsmuligheder og læring for den enkelte unge og for gruppen.

I overenskomsten mellem Hillerød Kommune og Skolen for Musik og Teater er det overordnede formål beskrevet således: ” ..at drive socialpædagogiske, undervisnings- og dagbehandlingsforanstaltninger for børn og unge med sociale, adfærds- og skolemæssige vanskeligheder.”

Vi arbejder ud fra en psykodynamisk forståelse af udvikling, i en miljøterapeutisk ramme. Centralt i vores arbejde står tilbuddet om relationserfaringer, hvor formålet er, at eleven får mulighed for at udvikle evne til tilknytning. Vi ser elevens adfærd som udtryk for dennes følelsesmæssige og relationelle vanskeligheder, både når fremtrædelsesformen er udadvendt aggressiv og / eller indadvendt destruktiv. Arbejdet tager udgangspunkt i elevens tilgang til mødet med andre og sig selv. Centralt står arbejdet med elevens motivationsstruktur, identitet og relationserfaringer.


Opgaven er organiseret omkring 4 søjler


Skoleundervisning

Al undervisning på skolen foregår ud fra individuelle læreplaner og individuelt tilrettelagte undervisningsforløb i små hold.
Der undervisse obligatorisk i fagene dansk, matematik og engelsk, suppleret med tilvalgsfag og temaundervisning.
Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøve på 9. og 10. klasses niveau i fagene dansk, matematik og engelsk i samarbejde med vores nærmiljøskole og Hillerød Kommune.

Det musiske

Vi arbejder med musisk-kreative aktiviteter ud fra en forståelse af, at disse er en udtryks- og samværsform hvor igennem identitet og selvværd skabes og kan styrkes. Fokus i arbejdet med de musisk-kreative processer er elevens eget udtryk og tilstedeværelse, samt at skabe rammer for oplevelsen af samhørighed.

Familiearbejdet

Familiearbejdet tager udgangspunkt i, at hvis den unge har problemer, så har familien problemer og vice versa! Vi er af den opfattelse, at ingen ung der kommer til vores skole er selvforskyldt i de problemer vedkommende har, disse har altid deres rod i familien, i familiens trivsel og i elevens opvækst. Det er vores opgave at skabe og fastholde rammer, der tilbyder støtte og udviklingsmuligheder for den unge og dennes familie/betydningsfulde netværk. Vores primære værktøj er samtale samt rådgivning.

Udslusning til uddannelse, arbejds- og voksenlivet

Allerede ved indskrivning perspektiveres elevens udslusning, og i samarbejde mellem eleven og skolen tilrettelægges hele behandlingsforløbet med henblik på elevens ønsker om fremtiden.
Gennem erhvervspraktikker og/eller arbejdsprøvninger vurderes der løbende på elevens mod på, tro på og tanker om fremtiden. Er der en plads til mig?
Arbejdet med den enkelte elevs udvikling, såvel skolefagligt som personligt, planlægges, justeres og evalueres dels gennem undervisningsplanerne, der revideres hvert år og dels gennem behandlingsplanen, der tages op til revision mindst én gang om året i samarbejde med eleven, dennes familie, skolen og sagsbehandler.
Det er vores erfaring, at det for at løse den primære opgave, kræver både tid, vedholdenhed og udholdenhed, da der er tale om unge der har store vanskeligheder med at udvikle sig hensigtsmæssigt.