SKOLE

Eleverne på Skolen for Musik og Teater har alle oplevet flere nederlag i forhold til at modtage undervisning, tenderende til egentlig undervisningsblokeringer. Det er derfor nødvendigt at tænke alternativt, og stille et alternativt undervisningsmiljø op for den enkelte, hvor der er plads til at have modstand og hvor det er i orden at give op de dage hvor det er for svært.

Det vi forventer af eleverne er, at de, når de ikke er i stand til at modtage undervisning, er i stand til at være i kontakt, og tale om problemerne.

Skolen for Musik og Teater har to undervisningsklasser, hvor eleverne fordeles ligeligt, med op til 6 elever i hver klasse. Til hver klasse er der knyttet 2 undervisere, 1 lærer og 1 miljøarbejder. Ud over disse vil der som regel være en ansat, som ikke er knyttet til en af klasserne, som vil være i stand til at samle den(de) elever op der ikke kan være i undervisningen.

Skolen er godkendt under folkeskoleloven af Hillerød Kommune, der også fører tilsyn med skolen.Der undervises fast i folkeskolens primære fag, dansk, matematik og engelsk. Derudover er der tilbud om musik, idræt (svømning og hal-idræt), IT., værkstedsfag (kreativt værksted), temaundervisning, hvorunder folkeskolens øvrige fag indgår, samt teater.

Undervisningen foregår ud fra den enkelte elevs standpunkt. Vi udarbejder individuelle undervisningsplaner for hver enkelt elev, der tages op til revision hvert halve år. Skolen har tilknyttet en skolepsykolog, der er på skolen en dag om ugen, hvor han dels indgår i undervisningen, dels tester eleverne, dels taler med forældre og endelig giver lærerne supervision.

Der afholdes 2 årlige statusmøder med PPR. Hillerød, hvor de individuelle undervisningsplaner gennemgås. Der vurderes her hvilke udviklingspotentialer der ses for den enkelte, hvilken plan der skal være for det næste ½ år, og det vurderes om eleven fortsat vil have udbytte af at gå på skolen.

Skolen for Musik og Teater tilbyder folkeskolens afgangsprøve til de elever der bliver klar til at gå op til denne. Denne prøve foregår i samarbejde med vores nærmiljøskole – Hillerødsholm skolen – som også stiller censorer til rådighed for os til de mundtlige prøver.

I løbet af skoleåret vil der være mulighed for at komme i erhvervspraktik, når det skønnes at eleven er klar til en sådan udfordring. Vi har et godt netværk af lokale og også lidt fjernere praktikpladser at trække på, og vores socialrådgiver arbejder på at udvide dette. En erhvervspraktik vil typisk foregå på den måde, at lærer og elev bliver enige om, at det er nu den skal ligge, hvorefter eleven og socialrådgiveren sammen finder det rigtige sted, tager kontakt og organiserer praktikken.

1 gang i løbet af skoleåret står der teater på skemaet. Over en periode på op til 6 – 8 uger, vil hele skolen skrive, komponere, indspille, øve og spille teater. Startende med snak på et fællesmøde, over tekstskrivning, indøvning af roller, til kulissefremstilling om eftermiddagen, frem til sidste uge, hvor hele skemaet ryddes og der øves og spilles teater.